สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัด “โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร”