ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัด “โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร”

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัด “โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2557 เพื่อให้นักศึกษาทั้งสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มีความรู้และประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อจบการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th

TOP