ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมรับฟังดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ลานน้ำพุ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

การแสดงดนตรีในสวน “Pride of Walailak” จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ สร้างมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสุนทรียแห่งเสียงดนตรีเนื่องในโอกาสแห่งความสำเร็จ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร : อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส โดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีสากล (WMC) วงดนตรีโดยศิษย์เก่า รวมทั้งวงดนตรีสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวงดุริยางค์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

กำหนดการ

TOP