พิธีลงนาม MOU “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ(Business Consult Unit)”