ข่าวเด่น

พิธีลงนาม MOU “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ(Business Consult Unit)”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีพิธีลงนาม MOU “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ(Business Consult Unit)” ระหว่าง หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน โดย ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัย กับ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการ โครงการฯ โดยทั้ง 2 หน่วยงาน มีเจตจำนงร่วมกันเป็น “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consult Unit)” เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน ทางด้านการการจัดการในเชิงธุรกิจแก่ลูกค้า พันธมิตร ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรทางธุรกิจให้สามารถประกอบธุรและทำการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน โทรศัพท์ 0 7567 2292

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=1849#more-1849

TOP