ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp # 3 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการค่าย WMS Champion Camp # 3 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ โดยกำหนดจัดในวันที่ 6-7 กันยายน 2557(เสาร์-อาทิตย์) ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม 2 โครงการ คือ

1. โครงการค่าย WMS - เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมภายในค่าย : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร และ ASEAN
ชิงทุนการศึกษา 35,000 บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

2. โครงการค่าย WMS - อัจฉริยะทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
กิจกรรมภายในค่าย : กิจกรรมสร้างสรรค์แนวคิดทางธุรกิจ และ เกมส์ทางธุรกิจ
ชิงทุนการศึกษา 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
เปิดรับสมัครทีมละ 3 คน ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 1,500 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละโรงเรียน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางโทรสาร 075-672202, 2482 ภายในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 และยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ อาจารย์กนกวรรณ มีสุข โทรศัพท์ 081-691-1160 และคุณเบญจวรพร ขอนแก้ว โทรศัพท์ 086-527-7192

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแยกเป็นรายโครงการฯ ได้ที่
1. ค่าย WMS - เก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง : คุณนายกฤษนันท์ ยอดแก้ว โทรศัพท์ 086-902-1457 หรือ อาจารย์ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ โทรศัพท์ 086-742-9485
2. ค่าย WMS - อัจฉริยะทางธุรกิจ : คุณนิชชิมา พืชนุ่น โทรศัพท์ 088-761-3139 และอาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ โทรศัพท์ 086-778-1614

พร้อมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นอัจฉริยะ” โดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ(เต้) ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยาย(บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักเรียนที่เข้าสมัคร โครงการค่าย) สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://management.wu.ac.th

# รายละเอียดเพิ่มเติม - http://wmscamp.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmscamp.wu.ac.th

TOP