อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ : ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช