ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 คน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีสำหรับการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร์ ผู้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายกฤตานนท์ มะสะนิง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นายจักรพันธ์ คงมณี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นายชัยพร คงทอง สำนักวิชาการจัดการ นายชัยรัตน์ คงทอง สำนักวิชาการจัดการ นางสาวบงกช ปลอดปล้อง สำนักวิชาการจัดการ และนางสาวอรอนงค์ ขันธควร สำนักศิลปศาสตร์

ประมวลภาพ


TOP