ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และพนักงานร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การบริหาร องค์การนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด"ริเริ่มเรียนรู้ ควบคู่รักสถาบัน สร้างสรรค์สายสัมพันธ์ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคลากร โดยจัดเป็นกลุ่มสัมพันธ์คละสำนักวิชา ในรูปแบบองค์รวม เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพัก การเคารพธงชาติ พิธีสักการะรู้รักตรา "จภ." การปฐมนิเทศ กิจกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ทำบัตรนักศึกษาใหม่ งานเลี้ยงกินหมรับ รับขวัญน้อง กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย ศาสนาพิธี ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.๓๑๖๐ และ ๓๑๖๖

อนึ่ง ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านพบนักศึกษาในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕7

รายละเอียดเพิ่มเติม :

TOP