ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และพนักงานร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่