เปลี่ยนแปลงห้องสอบเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สังกัดหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์