ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ได้รับการประกาศค่า SJR โดย SCOPUS ร่วมกับ 33,468 วารสารจากทั่วโลก

ฐานข้อมูล SCOPUS ได้ประกาศค่า SJR (SCImago Journal Ranking) ของวารสารวิชาการนานาชาติจากทั่วโลก 33,469 วารสาร โดยในปีนี้มีวารสารจากประเทศไทยจำนวน 27 วารสาร เพิ่มจากปีที่แล้ว 1 วารสาร คือ Walailak Journal of Science and Technology มีค่า SJR แรกเข้า 0.140 สูงเป็นลำดับที่ 21 ของวารสารไทย ตามลำดับดังนี้

1) Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 0.42
2) Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 0.372
3) Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0.359
4) EnvironmentAsia 0.339
5) Geotechnical Engineering 0.301
6) Journal of Health Research 0.27
7) Phuket Marine Biological Center Research Bulletin 0.26
8) Chiang Mai Journal of Science 0.243
9) Journal of the Medical Association of Thailand 0.233
10) Thai Journal of Mathematics 0.226
11) ScienceAsia 0.222
12) Engineering Journal 0.218
13) Songklanakarin Journal of Science and Technology 0.207
14) International Agricultural Engineering Journal 0.193
15) Maejo International Journal of Science and Technology 0.177
16) Kasetsart Journal - Natural Science 0.176
17) Thai Journal of Veterinary Medicine 0.168
18) Asia-Pacific Population Journal 0.163
19) International Journal of Geoinformatics 0.145
20) Buffalo Bulletin 0.141
21) Walailak Journal of Science and Technology 0.14
22) Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 0.14
23) Kasetsart Journal - Social Sciences 0.127
24) Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 0.125
25) Thai Journal of Agricultural Science 0.114
26) Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 0.111
27) International Energy Journal 0.104

ปัจจุบันวารสาร Walailak Journal of Science and Technology ได้ออกเผยแพร่ออนไลน์ จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 9 (Vol. 11 No. 9 September 2014) ประกอบด้วยบทความด้านวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์ จากประเทศอินเดีย 4 เรื่อง ประเทศอิรัก 3 เรื่อง และ ประเทศอียิปต์ 2 เรื่อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้จากเว็บไซต์ wjst.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=TH&year=2013&

TOP