ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์เพื่อลงนาม MOU


  

  

  

  

 

สืบเนื่องจากการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะผู้บริหารจาก Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณาจารย์จากหลักสูตรอาเซียนศึกษาและหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้เดินทางไปเยือน Central Luzon State University เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพการวิจัย กิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย

คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลักษณ์ได้เดินทางไปถึง Central Luzon State University ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จากนั้นได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หารือในรายละเอียดของความร่วมมือในเช้าวันถัดมา และเยือน College of Arts and Sciences, College of Agriculture และ College of Fisheries รวมทั้งศูนย์วิจัยใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ Carabao Center และ Rice Research Center

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะฯ เดินทางไปยัง University of The Philippines, Los Baños และลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยครอบคลุมเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงสิ่งพิมพ์และข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการร่วมวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการในความสนใจของทั้งสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้เยี่ยมชม International Rice Research Institute (IRRI), Institute of Plant Bleeding และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ในการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์จากหลักสูตรอาเซียนศึกษาได้สำรวจความพร้อมของการเรียนการสอน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งหารือร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์ เพื่อวางแผนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (In-Country Language and Cultural Studies Program) ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวในอนาคต ซึ่งช่วยให้หลักสูตรฯ สามารถขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในอาเซียนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น


TOP