คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์เพื่อลงนาม MOU