ข่าวทั่วไป

Photo Communications Exhibition “ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ”


สืบเนื่องจากโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ Field Study Program on: “Southeast Asia Studies: Multicultural Society and Religions (SEAS)” ให้แก่ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น St. Edward’s University (SEU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Catholic University of Korea (CUK) ประเทศเกาหลีใต้ มาอย่างต่อเนื่องถึง 3 รุ่น จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าว และความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการ SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014 ซึ่งเป็นโครงการที่ Prof. Joseph Vitone นำนักศึกษาจาก St. Edward’s University จำนวน 9 คน มาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้รับประสบการณ์ในพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และการทำโครงงานเกี่ยวกับ “การสื่อสารด้วยภาพถ่ายภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ในสังคมวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2557 โดยใช้พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นฐานในการเรียนรู้และสะท้อนมุมมองจากท้องถิ่นสู่สากล และมองผ่านความเป็นสากลลงมาสู่วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความเป็นไทย ความเป็นท้องถิ่นที่ผ่านมุมมองและความเข้าใจในสังคมตะวันตก

โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับฝ่ายการเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดโครงการย่อยเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา St. Edward's University (SEU) จากเมืองออสติน รัฐแท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้สื่อสาร/ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยที่นครศรีธรรมราช ในชื่อโครงการ Photo Communications Exhibition “ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ” ขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นประธานในพิธีและ อาจารย์สุนทร บุญแก้ว กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

อนึ่งนิทรรศการภาพถ่ายจะจัดแสดงไว้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 และทุกท่านสามารถร่วมประมูลภาพถ่ายเพื่อนำรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่โรงเรียนวัดโคกเหล็กและโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป

 

ประมวลภาพ


TOP