ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์คว้ารางวัล Bronze Award เวที Thailand Research Expo2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ และส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo2014 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนิทรรศการและผลงานวิจัยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ที่มีศักยภาพต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดกระบี่ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรางวัล Bronze Award

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำผลงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo มาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอในเวทีระดับชาติ ซึ่งจะทำให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงวิชาการอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไป ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการวิจัยอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต โดยในปี 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดกระบี่ มี ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ รับผิดชอบดำเนินการวิจัย และผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นสำหรับการลงทุนในธุรกิจกะหรี่ปั๊บนมสด โดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รับผิดชอบดำเนินงานวิจัย ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นงานวิจัยที่นำเสนอในกลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการศึกษา โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ในปี 2557 นิทรรศการและผลงานวิจัยดังกล่าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัล Bronze Award โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบรดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน เข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในพิธีปิดงาน

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และสถาบันวิจัยและพัฒนา


TOP