ข่าวทั่วไป

เครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557


เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช – พัทลุง) จัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557 โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน และนายสุทัศน์ แก้วพูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12(นครศรีธรรมราช - พัทลุง) กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน จาก 30 โรงเรียน


 

กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เป็นงานตามแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและสร้างเวทีให้เยาวชนได้ฝึกฝนและเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริง นำผลจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและขยายผลไปในเวทีกิจกรรมเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี พบปะพุดคุยในแวดวงวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พูดคุย เรื่อง “รู้จัก...นักประชาสัมพันธ์” : คุณสมบัติ บุคลิกภาพ บทบาทหน้าที่ ฯลฯ และนายทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล (ดีเจบอล)นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ sassy radio และผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช พูดคุย เรื่อง "การเขียวข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” และ “การเป็นพิธีกร และผู้ดำเนินรายการ”

ภาพกิจกรรม


TOP