ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ มสธ.ศึกษาดูงานระบบงานพัสดุ

ผู้บริหารและบุคลากรกองพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “ระบบการบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น ๓ อาคารบริหาร

TOP