ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในภาคอีสาน

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ พร้อมจัดทำรายการวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับโบราณคดีและศิลปะและวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานีและขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาดังกล่าวจะทยอยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ในรายการวิทยุโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์สู่สังคม” และรายการ “คุ้ยภาษาหาสาร”

ทั้งนี้ ได้บันทึกเทปรายการ ณ ปราสาทหินในแดนศรีผไทสมันต์ (จ.สุรินทร์) ปราสาทหินบ้านพลวง ประสาทหินตาเมือนชม ตาเมือนโต๊ส และตาเมือน ภูพระบาทโบราณสถานพระพุทธศาสนารุ่นโบราณ (อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรราชธานี) ภาพวาดโบราณผาแต้ม (จ.อุบลราชธานี) และโบราณสถานบ้านเชียง มรดกโลก จังหวัดอุดรธานี โบราณสถานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นร่องรอยหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของดินแดนไทยส่วนนี้ว่ามีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ราว ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : cultural.wu.ac.th

TOP