ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้แนวคิด "ริเริ่มเรียนรู้ ควบคู่รักสถาบัน สร้างสรรค์สายสัมพันธ์ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม"

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ณ หอประชุมอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 17 พร้อมกล่าวแนะนำหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน ภารกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศักยภาพของคณาจารย์ ตลอดจนการแบ่งเวลาในการเรียนรู้อยู่อาศัยและการทำกิจกรรม

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรยายในหัวข้อ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุข โดยได้กล่าวย้ำกับนักศึกษาใหม่ว่า การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้เป็นสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาต้องแบ่งเวลาและบริหารเวลา สำหรับการเรียน การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสร้างสุนทรียภาพ ทั้งนี้จะต้องสร้างวินัยในตนเอง มีความหนักแน่นมั่นคง และรับผิดชอบต่อตนเองเป็นสำคัญ

สำหรับโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ริเริ่มเรียนรู้ ควบคู่รักสถาบัน สร้างสรรค์สายสัมพันธ์ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคลากร

โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการรายงานตัวเข้าหอพัก งานเลี้ยงกินหมรับ กิจกรรมรับขวัญน้อง การเคารพธงชาติ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทำบัตรนักศึกษาใหม่ กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย ศาสนพิธี รู้รักสถาบัน สัมพันธ์บุคลากร และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์และนันทการ ภายใต้กลุ่มสัมพันธ์จำนวน 15 กลุ่มสัมพันธ์ แต่ละกลุ่มสัมพันธ์จะมีนักศึกษาใหม่คละกันในทุกสำนักวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกันครอบคลุมทุกสำนักวิชาและสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข


ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP