บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอัตราการทำงาน ร้อยละ 76.21 หลังจบการศึกษา 4 เดือน