ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ รุกงานด้านสหกิจศึกษาเป็นแกนนำจัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ณ โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีกล่าวต้อนรับและได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา ภาววิมล ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมอุดมศึกษา พร้อมด้วย นางอัจฉรา ปัทมวิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมกาการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการประชุมและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนในครั้งนี้ด้วย

นอกจากการประชุมประธานเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายในครั้งนี้แล้ว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ยังได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการควบคู่การทำงาน (WIL)โดยมี รองศาสตราจารย์ ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ให้การต้อนรับและ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวแนะนำหลักสูตรการศึกษาและสหกิจศึกษา จากนั้นเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาจารย์คาร์ว พยุงพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยประธานคณะทำงานสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้อม และ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝึกปฏิบัติงาน คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

จากการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือพัฒนางานด้านสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

TOP