ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ รุกงานด้านสหกิจศึกษาเป็นแกนนำจัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย