ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการระดับชาติ “ทบทวนข้อเสนอมุสลิมศึกษากับสังคมศาสตร์: การเมืองและวัฒนธรรม”

ตามที่โครงการอิสลามศึกษาฯ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จัดโครงการเสวนาทางวิชาการระดับชาติ “ทบทวนข้อเสนอมุสลิมศึกษากับสังคมศาสตร์: การเมืองและวัฒนธรรม” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายพรมแดนความรู้ทางวิชาการด้านมุสลิมศึกษาในกลุ่มงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ สร้างกระบวนการพัฒนาฐานข้อมูล เครือข่ายคลังสมอง (Network of Think-Tank) รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการมุสลิมศึกษาและอิสลามศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนการจัดเสวนาระดับชาติยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ นักปฏิบัติการ และนักพัฒนารุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถสอบถามและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ดังนี้
1. โทรศัพท์: 075-672-133 ,075-673-770-1 ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์: 075-672-488 อาจารย์อัมพร หมาดเด็น
2. E-mail: theerapon.na@gmail.com, das@wu.ac.th, mamporn@gmail.com

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการก่อนวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

เอกสารแนบ
กำหนดการโครงการ เสวนำทางวิชำการระดับชาติ “ทบทวนข้อเสนอมุสลิมศึกษากับสังคมศำสตร์กับสถำนการณ์ทางการเมืองและวัฒนธรรม”


TOP