ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ศิลปะอิสลามในประเทศไทย: อดีต และ อนาคต"

ตามที่โครงการอิสลามศึกษาฯ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จัดโครงการ ศิลปะอิสลามในประเทศไทย: อดีต และ อนาคต ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยจัดให้มีการเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพการศึกษาศิลปะอิสลามในประเทศไทยที่ผ่านมา แนวโน้มและอนาคตของการศึกษาศิลปะอิสลาม รวมถึงจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะอิสลามท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะอิสลามในประเทศไทยให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมรดกแก่อนุชนสืบไปด้วย

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0 7567 2133 ,0 7567 3770-1 ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารแนบ 
กำหนดการ "ศิลปะอิสลามในประเทศไทย: อดีต และ อนาคต"

TOP