ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
เชิงวิชาการ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายเอกพล วิสุทธิกุล
002 นายปุริม พินทอง
003 นางสาวทัศนีย์ เรืองรอด
005 นางสาวมะลิดา เอี่ยมชำนาญ
006 นางสาวชัชชญา บุญปล้อง
007 นางสาวลักษิกา เรืองสังข์
008 นางสาวธัญญลักษณ์ สวนกูล
009 นางสาวเสาวนี บางประดิษฐกุล
010 นางสาวปาจรีย์ ชัยชุมพล
011 นางสาวเกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
100 นางสาวศิริพร คงจันทร์

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 101
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP