ข่าวทั่วไป

มสธ.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารงานพัสดุ มวล.

ผู้บริหารและบุคลากรกองพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยนางพจมาลย์ เพิ่มพูลโชคคณา ผู้อำนวยการกองพัสดุ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “ระบบการบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมี ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน กล่าวต้อนรับ นางจินตนา ศิริวัฒนโชค หัวหน้าส่วนพัสดุ และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม


TOP