ข่าวทั่วไป

เข้าเชิญเข้าร่วมโครงการ บันทึก 2 แผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานกิจกรรมหรือภาพถ่ายที่ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีนักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการ "บันทึก 2 แผ่นดิน" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมดี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความศรัทธา ความจงรักภักดี และความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่บัดนี้ -30 กันยายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 บันทึก 2 แผ่นดิน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1506

TOP