ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Asia Summer Program 2014 ณ ประเทศมาเลเซีย

รศ. ดร. อัศวิน พรหมโสภา และคณะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Asia Summer Program (ASP) 2014 ณ Universiti Malaysia Perlis ตามคำเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัย UniMAP ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-25 สิงหาคม 2557

โครงการ Asia Summer Program จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2012 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในปี 2013 และครั้งที่ 3 นี้จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย โดยมี Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) เป็นเจ้าภาพ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลี มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน และในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน เช่นกัน

โครงการ Asia Summer Program เป็นโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 2 รายวิชา และกลับมาถ่ายโอนหน่วยกิต จำนวน 2 หน่วยกิต โดยรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน สอนโดยคณาจารย์จากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งอาจารย์จำนวน 2 คน ไปสอนในโครงการนี้ด้วย โดยการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ผู้เข้าร่วมระดับนักศึกษา
1. นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาในรายวิชา English for Academic Purposed (EAP) และรายวิชา Asian Studies

2. นายธีรศักดิ์ พูลเขาล้าน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ศึกษาในรายวิชา Food Supply, water Security and Nuclear Power in Asia และรายวิชา Application of Environmental Modelling

ผู้เข้าร่วมระดับอาจารย์ ทำหน้าที่เป็นผู้สอน
1. อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


TOP