ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวเพ็ญพร แพนเดช
002 นางสาวเกศวลีย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
003 นางสาวมะลิดา เอี่ยมชำนาญ
004 นางสาวนรีรัตน์ ศรีสุวรรณ
005 นางสาวหนึ่งนุช จุลพูน
006 นางสาวเสาวนี บางประดิษฐกุล
007 นางสาวเยาวเรศ พืชโรจน์
009 นางสาวปัทมาสน์ บัวเพชร
010 นางสาวปวิตรา โสมภีร์
012 นางสาวชัชชญา บุญปล้อง
013 นางสาวมนิษา ชนินทรสงขลา
014 นางสาวอ้อยทิพย์ วงค์จุ้ย
015 นางสาวศันสนีย์ ช้างกลาง
016 นางสาวกวินธร ชุมทอง

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP