ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดทำวารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาฯ โดยมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน – ธันวาคม เริ่มเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยได้ดำเนินโครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 2 ปี เผยแพร่วารสารแล้ว จำนวน 7 ฉบับ และขณะนี้ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการเผยแพร่ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทร. 0 7567 2291, 0 7567 2208 E-mail: wmsjournal@hotmail.com เว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP