ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/๒๕๕7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2557 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางฐิตารีย์ สุทธิจันทร์
004 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
007 นางสาวสิริญญา มงคลประจักษ์
010 นางสาวกรวิภา ทองนาค
011 นางสาวศิริเพ็ญ พิมเสน
013 นางสาววรรณภรณ์ เพ็ญพงศ์
014 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
015 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วกับเพชร
016 นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ
018 นางสาวนุชจรี ด้วงรอง
019 นางสาวเรณู มีสิทธิ์
021 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร
022 นางสาวราตรี เรืองสังข์
100 นางสาวสุพรเพ็ญ ตรึกตรอง
101 นางสาวเกษณี อังคณาวิสูตร
102 นางสาววนิดา แก้วมณี
104 นางสาวสุกัญญา มาลาวัยจันทร์
105 นางสาวกัญญา จั่วนาน
106 นางสาวกุลกนก พัฒนศิลป์

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010
(MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing
(4) วิชาเฉพาะตำแหน่ง : สรุปประเด็นจากการประชุม

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. สอบวิชาภาษาไทย
- ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 16.00-17.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP