ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์รับมอบเมืองจราจรจำลอง 3 กันยายน นี้ พร้อมเปิดให้บริการ

พิธีส่งมอบเมืองจราจรจำลองแห่งที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณเมืองจราจรจำลอง สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง “โครงการเมืองจราจรจำลอง แห่งที่ ๔ ของประเทศไทยในเขตภาคใต้” ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรรพื้นที่ประมาณ ๗ ไร่ บริเวณสถานกีฬาและสุขภาพ สำหรับก่อสร้างเป็นอุทยานเมืองจราจรจำลอง เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบที่ได้มาตรฐาน โดยออกแบบให้มีถนนจำลอง การเรียนรู้การขับขี่ยานพาหนะ จัดสัญจรตามแนวคิดถนนสีขาว เน้นให้ผู้ขับขี่ที่เป็นเด็กและเยาวชน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตามกฎและวินัยจราจร ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นแบบอย่างของการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้กฎจราจร การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพิ่มพูนผลสู่การปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปในชีวิตประจำวัน ครอบครัว สังคมได้อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบของภาคใต้

ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจำนวน ๙,๐๐๐ ไร่ โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า อุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยอุทยานย่อยทั้งหมด ๑๖ อุทยาน ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ๖ อุทยานหลัก คือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานพฤกษศาสตร์ อุทยานโบราณคดี ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์การแพทย์ สถานกีฬาและสุขภาพ มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งให้การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริงผนวกกับกิจกรรมการเรียนรู้อันหลากหลายที่มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์จัดอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการในทุกระดับ จึงมีความเชื่อมั่นว่าโครงการเมืองจราจรจำลองของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นแบบอย่างอันดี ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเยาวชน ชุมชน สังคม แบบยั่งยืนร่วมกัน

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมเมืองจราจรได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐

กำหนดการพิธีส่งมอบ

TOP