ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านชีวเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและการใช้เครื่องมือทางด้านอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
- มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคทางอณูชีววิทยาสำหรับงาน DNA RNA และโปรตีน
- มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับหลังสำเร็จการศึกษา

ภาระงาน
1. การให้บริการเครื่องมือ
2. การให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ
3. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
4. พัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ
5. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานห้องทดลอง
6. ปฏิบัติงานด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพหรือมหาวิทยาลัย
7. งานบริการวิชาการ
8. จัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์และวัสดุ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านพิษวิทยา/นิติวิทยาศาสตร์/ชีวเคมีเชิงคลินิก/ชีวเวชศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานและการใช้เครื่องมือวิจัยทางด้านพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

ภาระงาน
1. การให้บริการเครื่องมือ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยการเรียนการสอน และสนับสนุนการบริการวิชาการ
3. งานห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน
4. งานวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ
5. งานสร้างเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
6. การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
7. พัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ
8. ปฏิบัติงานด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพหรือมหาวิทยาลัย
9. จัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษาวิจัยและวัสดุการศึกษา
10. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบงานของฝ่ายห้องปฏิบัติการ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราค่าจ้าง 23,000 บาท/เดือน

5. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานและจ้างแบบเต็มเวลา ครั้งละ 6 เดือน

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่งานบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาใบขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย

มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1
มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
1.1 สอบปฏิบัติเทคนิควิธีและการใช้เครื่องมือทางด้านอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
1.2 สอบสัมภาษณ์
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
2.1 สอบปฏิบัติเทคนิควิธีและการใช้เครื่องมือทางด้านพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
2.2 สอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน 2557
- กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP