ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมาชน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก2 เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ภาคปกติ/จัดการเรียนการสอนวันพฤหัส-ศุกร์)

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
กำหนดช่วงสอบคัดเลือก 20-30 พฤศจิกายน 2557
เปิดภาคการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (หากเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจะต้องมีหลักฐานการศึกษาระดับต้นด้วย)
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
3. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

ติดต่อซื้อระเบียบการสมัครได้ที่สำนักงานบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา
สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา หรือ สมัคร Online ผ่าน Website :http:/graduate.wu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร. 075 673139-40 หรือที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 075 672161

TOP