ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผุู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมาชน