หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอแผนงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน”