ข่าวเด่น

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอแผนงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน”

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมนำเสนอแผนงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว จำนวน 85 คน

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนวิจัย พร้อมด้วย ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ดร.สมจินตนา คุ้มภัย และอาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ ลงพื้นที่พุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดประชุมชี้แจงนำเสนอแผนงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับทุนดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในจังหวัดกระบีเป็นปีที่ 3

นายวิเวก ผิวดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยร่วมในแผนงานวิจัย และในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้กล่าวต้อนรับนักวิจัยและตัวแทนชุมชนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จากนั้นนางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ ประธานการประชุม ได้นำเสนอแผนงานวิจัยดังกล่าวพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน” เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกชุมชนตำบลห้วยน้ำขาวถึงปฏิญญาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันกำหนดในการที่จะนำจังหวัดกระบี่ไปสู่การเป็น “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก” ต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ ตัวแทนชุมชนตำบลห้วยน้ำขาวได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม ซึ่งเป็นพุน้ำร้อนเค็มที่มีลักษณะเฉพาะหนึ่งในสองของโลก โดยชุมชนได้แสดงเจตน์จำนงอย่างชัดเจนในด้านความต้องการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวและยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ผลักดันและพัฒนาให้พุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

อนึ่ง แผนงานวิจัยนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนท้องถิ่น (WU Engagement) ที่หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวต่อไป

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ประมวลภาพ


TOP