ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเยือนประเทศอินโดนีเซีย


ดร. กีร์รัตน์  สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นำคณะประกอบด้วย รศ. ดร. อมรา  ช้างทรัพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. มารวย  เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม รศ. ดร. อัศวิน  พรหมโสภา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  รศ. ดร. สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ นายนันทพงศ์  หมิแหละหมัน  ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ นายปิยะวัชร์  คงอินทร์  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาจารย์ พนักงานจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ  ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ส่วนกิจการนักศึกษา  ส่วนแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์  และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย Universitas Sumastera Utara (USU)  เมืองเมดาน  หมู่เกาะสุมาตรา  ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่ USU เป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT: Varsity Carnival ครั้งที่ 16  ในระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2557การเดินทางไปเยือน มหาวิทยาลัย USU ประเทศอินโดนีเซียมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3  ประการ  คือ
1) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัย USU
2)การนำคณะนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ IMT-GT: Varsity Carnival ครั้งที่ 16  และ
3) การเจรจาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับ Faculty of Cultural Sciences, USU กับ  อาศรมวัฒนธรรมวลัยวลัยลักษณ์และการบันทึกเทปรายการวลัยลักษณ์สู่สังคมจำนวน 2 ตอน  คือ  1. ความสัมพันธ์ไทย - อินโดนีเชียในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา และศิลปวัฒนธรรม   2.วิถีชีวิตชนเผ่าบาตัก กลุ่มชาติพันธุ์หลักในอินโดนีเซีย

การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย USU ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย USU Prof. Syahril Pasaribu รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ   Prof. Ningrum Natasya Sirait (Vice Rector for Planning and Cooperation) คณบดี Faculty of Cultural Sciences ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Dr. Esther Nababan (Director of International Office) คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือและจัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)
โดยสาระหลักประกอบด้วยการร่วมมือทางด้านการศึกษา  การวิจัยทางวิชาการ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านต่างๆ  ดังนี้

 1. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางวิชาการ
 2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์  บุคลากร เพื่อการสอน  และการวิจัย
 3. การตอบแทนในความช่วยเหลือต่างๆที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีให้แก่การไปเยือนของแต่ละฝ่ายโดยอาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา
 4. การประสานงานเพื่อการวิจัยร่วมกันและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 5. การแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการ  วัสดุเพื่อการศึกษาวิจัยในสาขาที่สนใจ

โดย MOU ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี

ทางด้านการเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT: Varsity Carnival ครั้งที่ 16 โดยการนำของ ผศ. ดร. มารวย  เมฆานวกุล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมทั้งหมด 87 คน โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การแข่งขันกีฬา การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Environmental Sustainability in the IMT-GT Countries: Issues and Challenges" และ การแสดงทางวัฒนธรรม  โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซียและประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน 12 มหาวิทยาลัย  คือ
Universiti Utara Malaysia
Universiti Teknology Mara
Universiti Sains Malaysia
Universiti Malaysia Perlis
Prince of Songkhla University
Thaksin University
Rajamangala University of Technology
Walailak University
University of Negeri Medan
North Sumatra Muhammadiyah University
Medan Institute of Technology
the University of Sumatera Utara ในฐานะมหาวิทยาลัยเจ้าภาพและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สำหรับมหาวิทยาลัยที่รับเป็นเจ้าภาพในปี 2558 คือ  มหาวิทยาลัย Utara ประเทศมาเลเซีย

สำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับ Faculty of Cultural Sciences, USU กับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ส่วนประชาสัมพันธ์  และส่วนวิเทศสัมพันธ์  มีสาระสำคัญดังนี้

 1. การตกลงในการจัดสัมมนาทางวิชาการในปี 2558 (Seminar in ASEAN Culture)โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จะเป็นเจ้าภาพหลัก  คาดว่าจะจัดประมาณช่วงเดือนสิงหาคม 2558
 2. การบันทึกเทปสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย USU ประกอบรายการวลัยลักษณ์สู่สังคม  โดย คณบดีของ faculty of Culture Sciences, Dr. Esther ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนักวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
 3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ MOU ทั้ง short Visit, Special Project Summer Program และ Internship Program
 4. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ในโครงการ Visiting Professor Project
 5. การรับนักศึกษา  บุคลากรของ USU เข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกในโครงการ Development of International Graduate Scholarship Project
 6. การนำผลงานวิจัยทางวิชาการของ USU มาเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. การเจรจาเพื่อพัฒนาโปรแกรมในระดับ Post-Doctoral ในสาขา Energy Engineering และ Marine Coastal Zone Management

อนึ่ง การเดินทางมาครั้งนี้ได้มีการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการวลัยลักษณ์สู่สังคมจำนวน 2 ตอน  ในชื่อตอนว่า 1. ความสัมพันธ์ไทย - อินโดนีเชียในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา และศิลปวัฒนธรรม   2.วิถีชีวิตชนเผ่าบาตัก กลุ่มชาติพันธุ์หลักในอินโดนีเซีย และได้สัมภาษณ์ผู้นำบาตัก นักแสดง สื่อพื้นบ้าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำเอกสารทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย และชาติพันธุ์บาตัก

การไปเยือนมหาวิทยาลัย USU ในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และเชื่อมั่นได้ว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ประมวลภาพ

Useful Link:
http://usu.ac.id/id/kanal/865/universitas-walailak-thailand-jalin-kerjasama-dengan-usu
http://usu.ac.id/en/kanal/859/usu-hosts-the-16th-imt-gt-varsity-carnival


TOP