มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอน ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 จังหวัดอุบลราชธานี