ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอน ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการเรียนการสอน ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 วันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ คูหา 35 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง ได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียนและอาจารย์ในจังหวัดอุบลราชานีและใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ คูหา 35 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนวในแนะนำนักเรียนในโรงเรียนของท่าน

TOP