ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Engagement : Show&Share บริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU Engagement : Show&Share บริการวิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีคุณฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ (อุเซ็ง) รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงานคุณฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ (อุเซ็ง) กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม WU Engagement : Show&Share บริการวิชาการแก่สังคม ถือเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในทุกระดับ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นคุณค่าของงานวิจัยและนำผลงานที่ได้ไปต่อยอดเป็นงานบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ที่สำคัญเป็นการนำความเจริญมาสู่สังคมเมืองนครศรีธรรมราช หวังว่า ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์ แนวคิด แรงบันดาลใจและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าวว่า การบริการวิชาการถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารได้กำหนดเป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์และถือเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินการ เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า เกิดจากการผลักดันและการสนับสนุนของชาวนครศรีธรรมราช ดังนั้น กิจกรรม WU Engagement : Show&Share บริการวิชาการแก่สังคม จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรู้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นพันธกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและการสาธิตผลงานของสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) การให้บริการรักษาและให้ความรู้ทางกายภาพบำบัด การจัดแสดงผลงานและผลผลิตจากงานวิจัย เช่น เครื่องเวชสำอางและบำรุงผิว (ทานาคา) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ชาทุเรียนน้ำ) ผลงานวิจัย Coral sensor network ระบบนาข้าวอัจฉริยะ Rice Smart Farming และนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น รวมทั้งการมอบเกียรติบัตร “สถานศึกษาตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา” ให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 9 โรงเรียน

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม WU Engagement : Show&Share บริการวิชาการแก่สังคม ในครั้งนี้ มีเสวนา “มุมมอง บทบาทองค์กร ความร่วมมือ สู่...การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน” โดย คุณสมเกียรติ จันหนู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณวาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณทวี ศรีเกตุ ผู้แทนชุมชน พร้อมด้วยคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการ โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นตรงกันว่า การดำเนินการของทุกภาคส่วนต้องมีพันธมิตรร่วมเพื่อการทำงานไปสู่เป้าหมาย คือ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาชนในชุมชน

ิิ

 

ประมวลภาพสมพร อิสรไกรศีล ข่าว
บรรพต ใบมิเด็น และธีรพงศ์ หนูปลอด ภาพ

TOP