ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 06.00 น. -17.00 น.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 06.00 น. -17.00 น. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 06.00 น. - 07.50 น. กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร” ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี
เวลา 08.00 น. -10.30 น. พิธี “วางพวงมาลา” ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง


“Intragenous generalized transduction in Staphylococcus spp. by a novel giant phage” โดย Assist. Prof. Dr. Jumpei Uchiyama จากมหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 13.00 น. -16.00 น. กิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์” ณ ศูนย์อาหารกลางคืน และกิจกรรม “เวทีสุขภาพ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP