ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรม จัดประชุมสัมนาวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ภูมิปัญญาสมุนไพรสยามแดนใต้ ก้าวไกลสู่ AEC” ในวันที่ 8 และ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายดังนี้

• วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557
(1) รศ.ดร.ภก.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “การวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสู่ระบบยาแห่งชาติ”
(2) คุณธัญลักษณ์ พงษ์บริบูรณ์ ผู้แทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวละออเภสัช บรรยายหัวข้อ “สุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย”
(3) ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายหัวข้อ “เครือข่ายการผลิตยาสมุนไพรในภาคใต้”
(4) ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติก จำกัด บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล”
(5) ภก.หริหระสุตระ วินิตเขตคำนวณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีม่า เฮิร์บ จำกัด บรรยายหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง”

จากนั้นจะมีเวทีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการผลิตสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์” โดย ดร.ภญ.สุกัญญา เดชอดิศัย, ภญ.สุทธิดา ผกากรอง, ภก.ศุภชัย สายบัว และ ภก.หริหระสุตระ วินิตเขตคำนวณ โดยมี ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ และ ดร.อภิชาต อธิไภริน อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

• วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557
(1) คุณละออง ฤกษ์มงคล นายกสมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายหัวข้อ “ศาสตร์แห่งชีวิต: ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ”
(2) หมอประกอบ อุบลขาว หมอพื้นบ้านที่ได้รับการยกย่องจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย บรรยายหัวข้อ “สุดยอดภูมิปัญญาแห่งบรรพชน”

โดยในวันที่สองของการประชุมสัมนาวิชาการนี้ จะมีการนำผู้เข้าประชุมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาและสวนสมุนไพร พร้อมการสาธิตการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการได้ที่ คุณจุไร หมื่นนรา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 2808-10 หรือ rjurai@wu.ac.th


TOP