ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประกวดเรียงความเนื่องในประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความเนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมีรายละเอียดการประกวดดังต่อไปนี้

๑. ประเภทการประกวด
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา
๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
๒.๓ ต้องมีใบรับรองสถานศึกษาแนบมาพร้อมผลงานการประกวดเรียงความ


๓. วัน เวลา หัวข้อผลงานการประกวดเรียงความ
๓.๑ ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ (ในนามโรงเรียน/ ไม่จำกัดจำนวน) โดยคณะกรรมการจะตัดสินการประกวด ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
๓.๒ หัวข้อการประกวดเรียงความเรื่อง ประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบและคุณค่าที่ได้รับ

๔. วิธีการประกวด
๔.๑ จัดการประกวดเรียงความโดยส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ ประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบและคุณค่าที่ได้รับ โดยทุกระดับกำหนดให้เขียนเรียงความ มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔
๔.๒ เกณฑ์การพิจารณา ผู้ตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
๕. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดทั้งสองระดับ
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖. การสมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความ
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร (กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกอย่างชัดเจน) ไปยัง คุณณปภัช พรเตชาวัชร์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507 ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ นี้

๗. การประกาศผลและการรับรางวัล
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประกวดและกำหนดการรับรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพื่อทราบรายละเอียดต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP