ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ (สำเนียงใต้) เนื่องในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นสำเนียงใต้ขึ้น ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ เวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการสร้างสีสันให้กับการจัดงานประเพณีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทการประกวด
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษา

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
ผู้สมัครเข้าประกวดในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาสามารถสมัครในนามบุคคล หรือเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานก็ได้ โดยหากส่งในนามหน่วยงานหรือสถานศึกษาจำกัดจำนวนผู้สมัครสถาบันละไม่เกิน 5 คน

3. วิธีการประกวด
3.1 ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดนิทานพื้นบ้านต้องเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นสำเนียงใต้ จำนวน 1 เรื่อง
3.2 นิทานที่เล่าจะต้องเป็นนิทานพื้นบ้าน มีแหล่งที่มาของนิทานชัดเจน
3.3 ใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 7 นาที อาจเป็นการเล่าเดี่ยว เล่าคู่ หรือเล่าแบบละครเป็นกลุ่มก็ได้
3.4 มีความสามารถในการใช้น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง ที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและตัวละคร ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นที่ยุ่งยากและลำบากในการเคลื่อนย้าย
3.5 มีวิธีการเล่าที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมผู้ฟังและให้ผู้ชมผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเล่าอย่างพอเหมาะพอควร
3.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

4.วัน เวลา และสถานที่จัดการประกวด
จัดการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ (สำเนียงใต้) ทั้ง 2 ระดับ ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ เวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด)

5. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
ผู้ชนะการประกวดทุกระดับจะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล)รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเงินสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมประกวดคนละ 200 บาท ทั้งนี้กรุณานำสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด มายื่นประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าว

6. การสมัครเข้าประกวด
6.1 สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือโทรศัพท์ 0 - 7567 – 2566 โทรสาร 0 - 7567 - 2507 ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กันยายน 2557 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
6.2 สมัครด้วยตนเองที่จุดรับรายงานตัว ณ บริเวณเวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวดวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 15.00 – 16.00 น. (เริ่มการประกวดเวลา 16.30 น.)
6.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง คุณณปภัช พรเตชาวัชร์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP