ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประกวดเพลงร้องเรือเด็กเนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประกวดร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ เวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการสร้างสีสันให้กับการจัดงานประเพณีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทการประกวด
1.1 ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
1.2 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1 ผู้สมัครเข้าประกวดในระดับเยาวชนจะต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี คือผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถสมัครในนามบุคคล หรือเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานก็ได้ โดยหากส่งในนามหน่วยงานหรือสถานศึกษาจำกัดจำนวนผู้สมัครสถาบันละไม่เกิน 15 คน
2.2 ผู้สมัครเข้าประกวดในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป คือผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดด้วยตนเอง ไม่จำกัดเพศ ภูมิลำเนา และการศึกษา

3. วิธีการประกวด
3.1 ผู้ประกวดต้องร้องเพลงร้องเรือเด็กเป็นสำเนียงใต้ จำนวน 1 เพลง
3.2 เกณฑ์การพิจารณา ผู้ตัดสินจะพิจารณาจากน้ำเสียง เนื้อร้อง และจังหวะลีลาในการร้อง

4. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
ผู้ชนะการประกวดทุกระดับจะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

***หมายเหตุ สนับสนุนค่าเดินทางผู้เข้าประกวด ท่านละ 200 บาท


5. วัน เวลา และสถานที่ประกวด

5.1 ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 18 ปี จัดการประกวด วันที่ 22 กันยายน 2557 ณ เวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 16.00 – 19.00 น. (รับรายงานตัวตั้งแต่ เวลา 15.00 – 16.00 น.)
5.2 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จัดการประกวด วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ เวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 16.00 – 19.00 น. (รับรายงานตัวตั้งแต่ เวลา 15.00 – 16.00 น.)

6. การสมัครเข้าประกวด
6.1 สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือโทรศัพท์ 0 - 7567 – 2566 โทรสาร 0 - 7567 - 2507 ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กันยายน 2557 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
6.2 สมัครด้วยตนเองที่จุดรับรายงานตัว ณ บริเวณเวทีการประกวดศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสาร์ทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวดของแต่ละระดับ เวลา 15.00 – 16.00 น.
6.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง คุณณปภัช พรเตชาวัชร์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP