ข่าวทั่วไป

ติวเข้มฝึกอบรมดนตรีไทย ครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมดนตรีไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่าง ๒–๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อปลูกฝังด้านดนตรีไทยให้กับเยาวชนและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดดนตรีไทยครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้มีแนวทางในการแสดงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียน และเยาวชนทั่วภาคใต้ กว่า ๑๓๐ คน


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรมดนตรีไทยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากครูดนตรีไทยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ณรงค์ รวมบรรเลง, ผศ.ณรงค์ เขียนทองกุล, อาจารย์ชัยภัค ภัทรจินดา, อาจารย์ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์, อาจารย์ทศพร ทัศนะ และอาจารย์อัษฎาวุธ สาคริก มาร่วมเวทีเสวนา “สายธารดนตรีไทย...ในยุคปัจจุบัน” ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอะแนะถึงแนวทางในการช่วยกันพัฒนาดนตรีไทย

ส่วนภาคปฏิบัติ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น ๕ กลุ่มการเรียนรู้ คือ กลุ่มเครื่องดนตรีดีด (จะเข้), กลุ่มเครื่องดนตรีสี (ซอด้วง , ซออู้), กลุ่มเครื่องดนตรีตี (กลุ่มที่ ๑ ระนาดเอก , ระนาดทุ้ม/ กลุ่มที่ ๒ ฆ้องวงใหญ่ , กลองแขกตัวผู้ , กลองแขกตัวเมีย/ กลุ่มที่ ๓ ฉิ่ง , กรับ , โหม่ง , ฉาบเล็ก) กลุ่มเครื่องดนตรีเป่า (ขลุ่ยเพียงออ) และกลุ่มขับร้อง (นักร้อง) โดยคณะครูและเยาวชนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ตามเครื่องดนตรีที่สนใจ ปิดท้ายด้วยการรวมวงดนตรี ร่วมบรรเลงเพลงพร้อมกัน โดยมีคณะครูดนตรีไทยคอยชี้แนะตลอดการฝึกอบรม

ประมวลภาพ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/\

TOP