ติวเข้มฝึกอบรมดนตรีไทย ครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์