ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพบนักเขียนและการประกาศผล "ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการงานวรรณกรรม เยาวชนกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ ๑๒ และในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดการประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์ หัวข้อ “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards) โดยมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในด้านการเขียนและการอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม จิตสำนึก และขีดความสามารถในด้านการถ่ายทอดข้อมูล โดยงานเขียนเชิงคุณภาพและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถส่งผลงานเขียนเข้าประกวด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมพบปะนักเขียนและการประกาศผล/มอบรางวัล ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น ๓ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐


TOP