ข่าวเด่น

เปิดแล้วงาน "วลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ 2557"

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557” ณ บริเวณโซนนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าชมงานร่วมในพิธีเปิด


ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 กันยายนนี้ เชื่อว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น่าจะมีส่วนที่ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญงานในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากภาคการเกษตรในภาคใต้ยังเป็นภาคที่สําคัญที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ซึ่งสอดรับการแนวคิดการจัดงานที่ว่า “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” โดยสื่อให้เห็นว่างานวิจัยหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่มาร่วมงานทุกคนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กล่าวถึงการจัดงานว่า ในปีนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2557 ภายใต้แนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน” โดยสื่อให้เห็นว่างานวิจัยหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแนวทางในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ติดดิน กินได้ ใช้ประโยชน์ได้จริง” และสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น ธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ทั้งยังช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และช่วยประชาสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ในงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557” ประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ นิทรรศการการเลี้ยงปลานิลครบวงจร นิทรรศการแพะนมอินทรีย์ นิทรรศการของหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ เป็นต้น รวมทั้งนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ โดยศูนย์บริการวิชาการและฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประกวดแข่งขัน ได้แก่ ประกวดพันธุ์พืชกินแมลง ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ แข่งขันดำนา แข่งขันตำน้ำพริกและประกวดกะปิ การแข่งขันกรีดยาง แข่งขันแผนธุรกิจของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ส่วนกิจกรรมสาธิตและอบรมอาชีพ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน้าวัว การผลิตคอลาเจนจากปลานิล การผลิตกุ้งส้มบรรจุในภาชนะปิดผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน การจัดการดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง การผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินสำหรับเลี้ยงกุ้ง อาหารเสริมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของกุ้งทะเลเพศเมีย การสาธิตเครื่องกำจัดมอดในไม้ยางพาราด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557 การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร OTOP และสินค้าทั่วไป ตลอดจนการแสดงของนักร้องชื่อดัง

ทั้งนี้ การจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” ครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และเอกชน

ประมวลภาพ


TOP