ข่าวทั่วไป

กำหนดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานฯ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน “งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เวทีกลาง หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการประกวดดังนี้

กำหนดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2557
ณ เวทีกลาง หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
----------------------------------------------

วันที่ 10 กันยายน 2557
ประเภท อายุไม่เกิน 15 ปี

12.30-13.00 น. รายงานตัว
13.00-16.00 น. ประกวด รอบคัดเลือก
19.30-20.30 น. ประกวด รอบตัดสิน
ประเภท อายุ 15 -20 ปี  
14.00-14.30 น. รายงานตัว
16.00-19.00 น. ประกวด รอบคัดเลือก
21.00-22.00 น. ประกวด รอบตัดสิน
22.00-22.30 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
   
วันที่ 11 กันยายน 2557  
ประเภท อายุ 20 ปี ขึ้นไป  
15.00-15.30 น. รายงานตัว
16.00-19.00 น. ประกวด รอบคัดเลือก
19.30-21.00 น. ประกวด รอบตัดสิน
21.00-21.30 น. ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล


สามารถดูรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งได้ที่ http://cultural.wu.ac.th/รายชื่อผู้สมัครประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP