ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้