ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 14 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือนางสาวมะลิดา เอี่ยมชำนาญ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1. นางสาวกวินธร ชุมทอง
2. นางสาวเพ็ญพร แพนเดช

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP