ข่าวทั่วไป

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 โดยมี ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับคณะดูงาน

จากนั้น เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ แนะนำข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib รวมทั้งนำชมหน่วยวิจัยฯ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP