หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่