ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครื่อข่ายวิจัยฯสกอ.ภาคใต้ตอนบน จับมือ เทคโนฯเกษตร มวล.จัดอบรมการผลิตเยลลี่แห้งส้มโอ

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเยลลี่แห้งส้มโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารศูนย์เครื่องมือฯ 3 โดยมีเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้สนใจจากบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ บ้านแสงวิมาน อำเภอปากพนัง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำส้มโอที่ผิวไม่สวย แต่เนื้อด้านในมีคุณภาพมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าดังกล่าว โดยทำเป็นเยลลี่ส้มโอ ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ได้นำความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไปผลิตและจำหน่าย รวมถึงสอนเยาวชนให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว นับว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ เพราะว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้น เป็นความต้องการของชุมชนจริงๆ

ข่าวโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ นักศึกษาทุนทำงานจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP