ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 24/2557 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 24/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. รายชื่อ
1) นางสาวมณีวรรณ สุวรรณมณี
2) นางสาวจิตศจี จิตต์พิศาล
3) นางสาวกมลพรรณ รามแก้ว
4) นางสาวชมพูนุช ศิริคำ

2. การสอบ
2.1 สอบสอนในหัวข้อที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กำหนด 15 นาที
2.2 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ ในเวลา 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
2.3 สอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP