ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ประสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง เป็นผู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ของนักศึกษา สอนให้บันทึกการเรียนรู้ของตนเองด้วยการใช้ “แผนที่ความคิด หรือ Mind Map” และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน เพื่อตรวจสอบขยายความคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องของนักศึกษา มีความเชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยจัดตั้ง“กลุ่มวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน” ซึ่งได้พัฒนาเป็น“หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก” และใช้กลไกนี้พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ในด้านการวิจัยไปพร้อมกัน มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.psu.ac.th/th/node/6576

TOP