ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักงานประมง จ.นครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง” แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.ลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง”และจัดสัมมนาคู่มือการจัดการคุณภาพดินและน้ำในการเลี้ยงกุ้งทะเล ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ อาคารวิชาการ 4 ห้องประชุม 1 โดยมี ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงคุณภาพดินและน้ำ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งท่ามกลางสภาวะวิกฤตของโรคระบาด ได้

ข่าวโดย กนกวรรณ เกษแป้น นักศึกษาทุนทำงานจากสำนักวิชาสารสนเทศศาาสตร์

TOP