สำนักงานประมง จ.นครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการดินในบ่อเลี้ยงกุ้ง” แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง