ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มวล. จัดโครงการจิตอาสา "วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก"


เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาที่สนใจร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

โครงการ “วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก” เป็นโครงการจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ดำเนินการโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก และส่วนกิจการนักศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคมและประชาสัมพันธ์ถึงพิษร้ายของโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดถึงมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประมวลภาพ


TOP