สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มวล. จัดโครงการจิตอาสา "วลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก"